Gọi điện trong ứng dụng

Nhắn tin trong ứng dụng

Tải stickers

Gọi điện trong ứng dụng

Nhắn tin trong ứng dụng

Tải sticker miễn phí

Gọi điện từ ứng dụng ra cố định, di động

Nhắn tin từ ứng dụng ra cố định, di động

Danh bạ doanh nghiệp

Điện thoại hội nghị

Bản tin nội bộ doanh nghiệp

Các hoạt động doanh nghiệp

Group chat (doanh nghiệp và cá nhân)

Thời gian lữu trữ: 3 tháng

Gọi điện trong ứng dụng

Nhắn tin trong ứng dụng

Tải sticker miễn phí

Gọi điện từ ứng dụng ra cố định, di động

Nhắn tin từ ứng dụng ra cố định, di động

Danh bạ doanh nghiệp

Điện thoại hội nghị

Bản tin nội bộ doanh nghiệp

Các hoạt động doanh nghiệp

Group chat (doanh nghiệp và cá nhân)

Thời gian lữu trữ: 3 tháng

Tính năng Tổng đài vPBX